Hakikat Adab dalam Tasawuf

Allah SWT berfirman: “Penglihatannya (Muhammad) tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak (pula) melampauinya. (QS. An-Najm: 17).

Dikatakan bahwa ayat ini berarti, “Nabi melaksanakan adab di hadirat Allah.” Allah SWT berfirman: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.” (QS. At-Tahrim: 6).

Mengomentari ayat ini, Ibnu Abbas mengatakan, “Didiklah dan ajarilah mereka adab.”

Diriwayatkan oleh Aisyah ra bahwa Nabi Muhammad Saw telah bersabda, “Hak seorang anak atas bapaknya adalah si bapak hendaknya memberinya nama yang baik, memberinya susu yang murni dan banyak, serta mendidiknya dalam adab dan akhlak.”

Sa’id bin al-Musayyab berkata, “Barangsiapa yang tidak mengetahul hak-hak Allah SWT atas dirinya dan tidak pula mengetahui dengan baik perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya, berarti tersingkir dari adab.”

Nabi Muhammad Saw bersabda: “Sesungguhnya Allah telah mendidikku dalam adab dan mendidikku dengan sangat baik. ” (HR. Baihaqi)

Esensi adab adalah gabungan dari semua akhlak yang baik. Jadi orang yang beradab adalah orang yang pada dirinya tergabung perilaku kebaikan, dari sini muncul istilah ma’dubah yang berarti berkumpul untuk makan-makan.

Syaikh Abu Ali ad-Daqqaq berkata, “Seorang hamba akan mencapai surga dengan mematuhi Allah SWT. Dan akan mencapai Allah SWT dengan adab menaati-Nya.” Beliau juga mengatakan,”Aku melihat seseorang yang mau menggerakkan tangannya untuk menggaruk hidungnya dalam shalat, namun tangannya terhenti.” Jelas bahwa yang Beliau maksudkan adalah diri Beliau sendiri.

Syaikh Abu Ali ad-Daqqaq tak pernah bersandar pada apa pun jika sedang duduk. Pada suatu hari beliau sedang berada dalam suatu kumpulan, dan saya ingin menempatkan sebuah bantal di belakang Beliau, sebab saya melihat Beliau tidak punya sandaran. Setelah saya meletakkan bantal itu di belakangnya, Beliau lalu bergerak sedikit untuk menjauhi bantal itu. Saya mengira Beliau tidak menyukai bantal itu karena tidak dibungkus sarung bantal.

Tetapi Beliau lalu menjelaskan, “Aku tidak menginginkan sandaran.” Setelah itu saya merenung, ternyata Beliau memang tidak pernah mau bersandar pada apa pun.

Al-Jalajili al-Bashri berkomentar, “Tauhid menuntut keimanan, jadi orang yang tak punya iman tidak bertauhid.”

Iman menuntut syari’at, jadi orang yang tidak mematuhi syari’at berarti tak punya iman, dan tauhid. Mematuhi syari’at menuntut adab, jadi orang yang tak mempunyai adab tidak mematuhi syari’at, tidak memiliki iman dan tauhid.”

Ibnu Atha’ berkata, “Adab berarti terpaku dengan hal-hal yang terpuji.” Seseorang bertanya, “Apa artinya itu?” Dia menjawab, “Maksudku engkau harus mempraktikkan adab kepada Allah SWT baik secara lahir dan batin. Jika engkau berperilaku demikian, engkau memiliki adab, sekalipun bicaramu tidak seperti bicaranya orang Arab.” Kemudian dia membacakan Syair : Bila berkata, ia ungkapkan dengan manisnya. Jika diam, duhai cantiknya.

Abdullah al-Jurairi menuturkan, “Selama dua puluh tahun dalam khalwatku, belum pernah aku melonjorkan kaki satu kali pun ketika duduk, melaksanakan adab pada Allah SWT adalah lebih utama.”

Syaikh Abu Ali ad-Daqqaq mengatakan, “Orang yang bersekutu dengan raja-raja tanpa adab, ketololannya akan menjerumuskan pada kematian.”

Diriwayatkan ketika Ibnu Sirin ditanya, “Adab mana yang lebih mendekatkan kepada Allah SWT?” Dia menjawab, “Ma’rifat mengenal Ketuhanan-Nya, beramal karena patuh kepada-Nya, dan bersyukur kepada-Nya atas kesejahteraan dari-Nya, serta bersabar dalam menjalani penderitaan.”

Yahya bin Mu’adz berkata, “Jika, seorang ‘arif meninggalkan adab di hadapan Yang Dima’rifati, niscaya dia akan binasa bersama mereka yang binasa.”

Syaikh Abu Ali ad-Daqqaq mengatakan, “Meninggalkan adab mengakibatkan pengusiran. Orang yang berperilaku buruk di pelataran akan dikirim kembali ke pintu gerbang. Orang yang berperilaku buruk di pintu gerbang akan dikirim untuk menjaga binatang.”

Ditanyakan kepada Hasan al-Bashri, “Begitu banyak yang telah dikatakan tentang berbagai ilmu sehubungan dengan adab. Yang mana diantaranya yang paling bermanfaat di dunia dan paling efektif untuk akhirat?” Dia menjawab, “Memahami agama, zuhud di dunia, dan mengetahui apa kewajiban-kewajiban terhadap Allah SWT.”

Yahya bin Mu’adz berkata, “Orang yang mengetahui dengan baik adab terhadap Allah SWT akan menjadi salah seorang yang dicintal Allah SWT.”

Sahl bin Abdullah mengatakan, “Para Sufi adalah mereka yang meminta pertolongan Allah SWT dalam melaksanakan perintah-perintah-Nya dan yang senantiasa memelihara adab terhadap-Nya.”

Ibnul Mubarak berkata, “Kita lebih membutuhkan sedikit adab daripada banyak pengetahuan. ” Dia juga mengatakan, “Kita mencari ilmu tentang adab setelah orang-orang yang beradab meninggalkan kita.”

Dikatakan, “Tiga perkara yang tidak akan membuat orang merasa asing”:
1. menghindari orang yang berakhlak buruk.
2. memperlihatkan adab dan
3. mencegah tindakan yang menyakitkan.”

Syaikh Abu Abdullah al-Maghribi membacakan syair berikut ini tentang adab: Orang asing tak terasing bila dihiasi tiga pekerti; menjalankan adab, diantaranya, dan kedua berbudi baik dan ketiga menjauhi orang-orang yang berakhlak buruk.

Ketika Abu Hafs tiba di Baghdad, al-Junaid berkata kepadanya, “Engkau telah mengajar murid-muridmu untuk berperilaku seperti raja-raja!” Abu Hafs menjawab, “Memperlihatkan adab yang baik dalam lahiriahnya, merupakan ragam dari adab yang baik dalam batinnya.”

Abdullah ibnul Mubarak berkata, “Melaksanakan adab bagi seorang ‘arif adalah seperti halnya tobatnya pemula.”

Manshur bin Khalaf al-Maghribi menuturkan, “Seseorang mengatakan kepada seorang Sufi, alangkah jeleknya adabmu!’ Sang Sufi menjawab, “Aku tidak mempunyai adab buruk.” Orang itu bertanya, “Siapa yang mengajarmu adab?” Si Sufi menjawab, “Para Sufi.”

Abu an-Nashr as-Sarraj mengatakan, “Manusia terbagi tiga kategori dalam hal adab:

  1. Manusia duniawi, yang cenderung memprioritaskan adabnya dalam hal kefasihan bahasa Arab dan sastra, menghafalkan ilmu-ilmu pengetahuan, nama-nama kerajaan, serta syair-syair Arab;
  2. Manusia religius, yang memprioritaskan dalam olah jiwa, mendidik fisik, menjaga batas-batas yang ditetapkan Allah, dan meninggalkan hawa nafsu;
  3. Kaum terpilih (ahlul khushushiyah), yang berkepedulian pada pembersihan hati, menjaga rahasia, setia kepada janji, berpegang pada kekinian, menghentikan perhatian kepada bisikan-bisikan sesat, dan menjalankan adab pada saat-saat memohon, dan dalam tahapan-tahapan kehadiran dan taqarrub dengan-Nya.”

Diriwayatkan bahwa Sahl bin Abdullah mengatakan, “Orang yang menundukkan jiwanya dengan adab berarti telah menyembah Allah dengan tulus.”

Dikatakan, “Kesempurnaan adab tidak bisa dicapai kecuali oleh para Nabi – semoga Allah melimpahkan salam kepada mereka – dan penegak kebenaran (shiddiqin).”

Abdullah ibnul Mubarak menegaskan, “Orang berbeda pendapat mengenai apa yang disebut adab. Menurut kami, adab adalah mengenal diri.”

Dulaf asy-Syibli berkata, “Ketidakmampuan menahan diri dalam berbicara dengan Allah SWT berarti meninggalkan adab.”

Dzun Nun al-Mishri berkomentar, “Adab seorang ‘arif melampaui adab siapa pun. Sebab Allah Yang dima’rifati, Dialah yang mendidik hatinya. ”

Salah seorang Sufi mengatakan, “Allah SWT berfirman: “Barangsiapa yang Aku niscayakan tegak bersama Asma dan Sifat-Ku, maka Aku niscayakan adab padanya. Dan siapa yang Kubuka padanya, jauh dari hakikat Dzat-Ku, maka Aku niscayakan kebinasaan padanya.” Pilihah, mana yang engkau sukai: adab atau kebinasaan.”

Suatu hari Ibnu Atha’ yang menjulurkan kakinya ketika sedang berada bersama murid-muridnya, berkata, “Meninggalkan adab di tengah-tengah kaum yang memiliki adab adalah tindakan yang beradab. ” Statemen ini didukung oleh hadits yang menceritakan Nabi Muhammad Saw sedang berada bersama Abu Bakar ra dan Umar ra. Tiba-tiba Utsman ra datang menjenguk Beliau. Nabi Muhammad Saw menutupi paha Beliau dan bersabda, “Tidakkah aku malu di hadapan orang yang malaikat pun malu di hadapannya?”

Dengan ucapannya itu Nabi Muhammad Saw menunjukkan bahwa betapapun Beliau menghargai keadaan Utsman ra, namun keakraban antara Beliau dengan Abu Bakar ra dan Umar ra lebih Beliau hargai. Mendekati makna konteks ini, para Sufi bersyair berikut:
Padaku penuh santun nan ramah, maka, bila berhadapan dengan mereka yang memiliki kesetiaan dan kehormatan, kubiarkan aku mengalir aku berbicara apa adanya tanpa malu-malu.

Al-Junaid menyatakan, “Manakala cinta sang pecinta telah benar, ketentuan-ketentuan mengenai adab telah gugur.”

Abu Utsman al-Hiri mengatakan, “Manakala cinta telah menghujam sang pecinta, adab, akan menjadi keniscayaannya.”

Ahmad an-Nuri menegaskan, “Barangsiapa tidak menjalankan adab di saat kini, maka sang waktunya akan dendam padanya.

Dzun Nun al-Mishri berkata, “Jika seorang pemula dalam jalan Sufi berpaling dari adab, maka dia akan dikembalikan ke tempat asalnya.”

Mengenai ayat: “Dan (ingatlah kisah) Ayub ketika ia menyeru kepada Tuhannya, ‘(Ya Tuhanku), sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan Yang Maha Penyayang di antara semua yang penyayang ” (QS. Al-Anbiya’: 83).

Syaikh Abu Ali ad-Daqqaq memberikan penjelasan, “Ayub tidak mengatakan, “Kasihanilah aku!” (irhamny), semata karena beradab dalam berbicara kepada Tuhan.”

Begitu juga Nabi Isa as. mengatakan: “Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba-Mu.” (QS. Al-Maidah: 118).

“Seandainya aku pernah mengatakannya maka tentulah Engkau telah mengetahuinya.” (QS. Al-Maidah: 116).

Komentar Syaikh ad-Daqqaq, “Nabi Isa as mengucapkan, “Aku tidak menyatakan” (lam aqul), semata karena menjaga adab di hadapan Tuhannya.”

Al-Junaid menuturkan, “Pada hari jum’at di antara orang-orang salihin datang kepadaku, dan meminta, “Kirimlah salah seorang fakir kepadaku untuk memberikan kebahagiaan kepadaku dengan makan bersamaku.””

Aku pun lalu melihat ke sekitarku, dan kulihat seorang fakir yang kelihatan lapar. Kupanggil dia dan kukatakan kepadanya, “Pergilah bersama syaikh ini dan berilah kebahagiaan kepadanya.” Tak lama kemudian orang itu kembali kepadaku dan berkata, “Wahai Abul Qasim, si fakir itu, hanya makan sesuap saja dan pergi meninggalkan aku!” Aku menjawab, “Barangkali Anda mengatakan sesuatu yang tak berkenan pada benaknya.”

Dia menjawab, “Aku tidak mengatakan apa-apa.” Aku pun menoleh, tiba-tiba si fikir duduk di dekat kami dan aku bertanya kepadanya, “Mengapa engkau tidak memenuhi kegembiraannya?” Dia menjawab, “Wahai Syaikh, saya meninggalkan Kufah dan pergi ke Baghdad tanpa makan sesuatu pun. Saya tidak ingin kelihatan tak sopan di hadapan Anda karena kemiskinan saya, tetapi ketika Anda memanggil saya, saya gembira karena Anda mengetahui kebutuhan saya sebelum saya mengatakan apa-apa. Saya pun pergi bersamanya, sambil mendoakan kebahagiaan surga baginya. Ketika saya duduk di meja makannya, dia menyuguhkan makanan dan berkata, “Makanlah ini, karena aku menyukainya lebih dari uang sepuluh ribu dirham.” Ketika saya mendengar ucapannya itu, tahulah saya bahwa cita rasanya rendah sekali. Karenanya, saya tak suka makan makanannya.”

Aku menjawab, “Tidakkah aku telah mengatakan kepadamu bahwa engkau bertindak tak beradab dengan tidak membiarkannya bahagia?” Dia berkata, “Wahai Abul Qasim, saya bertobat!”

Maka aku pun lalu menyuruhnya kembali kepada orang saleh itu dan menggembirakan hatinya.

* Syaikh Abul Qosim Al-Qusyairi

Mulai Perjalanan

Mulai perjalanan ruhani dalam bimbingan Mursyid Thariqat Naqsyabandiyah Khalidiyah, Sayyidi Syaikh Ahmad Farki al-Khalidi qs.

Bacaan Lainnya

Rekomendasi

Di sejumlah pesantren salafiyah, buku ini (Tanwir al-Qulub) biasanya dipelajari bersamaan dengan kitab-kitab fikih. Yang sedikit membedakan, kitab ini ditulis oleh seorang pelaku tarekat sekaligus mursyid dari tarekat Naqsyabandiyah.

Sabilus Salikin

Sabilus Salikin atau Jalan Para Salik ini disusun oleh santri-santri KH. Munawir Kertosono Nganjuk dan KH. Sholeh Bahruddin Sengonagung Purwosari Pasuruan.
All articles loaded
No more articles to load

Sabilus Salikin

Sabilus Salikin atau Jalan Para Salik ini disusun oleh santri-santri KH. Munawir Kertosono Nganjuk dan KH. Sholeh Bahruddin Sengonagung Purwosari Pasuruan.
All articles loaded
No more articles to load

Tingkatan Alam Menurut Para Sufi

“Tingkatan Alam Menurut Para Sufi” فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِى فَقَعُوا لَهُۥ سٰجِدِينَ “Maka…

Islam, Iman dan Ihsan

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَيْضاً قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوْسٌ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى…

Hidup Ini Terlalu Singkat

Postingan yg indah dari Bunda Amanah: Bismillahirrahmanirrahim. “Hidup ini Terlalu Singkat” Oleh: Siti Amanah Hidup…
All articles loaded
No more articles to load

Mengenal Yang Mulia Ayahanda Guru

Sayyidi Syaikh Kadirun Yahya Muhammad Amin al-Khalidi qs.

Silsilah Kemursyidan

Dokumentasi

Download Capita Selecta

Isra' Mi'raj (Rajab)

26 Jan - 05 Feb

Ramadhan

30 Mar - 09 Apr

Hari Guru & Idul Adha

20 Jun - 30 Jun

Muharam

27 Jul - 06 Ags

Maulid Nabi

28 Sep - 08 Okt

Rutin

30 Nov - 10 Des

All articles loaded
No more articles to load
All articles loaded
No more articles to load
All articles loaded
No more articles to load

Kontak Person

Mulai perjalanan ruhani dalam bimbingan Mursyid Thariqat Naqsyabandiyah Khalidiyah, Sayyidi Syaikh Ahmad Farki al-Khalidi qs.

Abangda Teguh

Kediri, Jawa Timur

Abangda Tomas

Pangkalan Bun 

Abangda Vici

Kediri, Jawa Timur

WhatsApp
Facebook
Telegram
Twitter
Email
Print
Copy link
Powered by Social Snap